Başvuru Rehberi

Derneğe üye olmaları Kanunla veya Mahkeme kararıyla yasaklanmamış olan ve dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan kişilerin derneğin yönetim kuruluna yapacakları yazılı üyelik başvuruları, yönetim kurulunca görüşülerek en çok 4 gün üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucun müracaat sahibine yazı ile duyurulması zorunludur.

Yönetim kurulunca, karar defterine alınan karar ile üyeliğe kabul edilmiş bulunanlar dernek üyesi olurlar. Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt edilir.

Online Dernek Üyeliği için Tıklayın

Bu hususlar ışığında dernek üyeliğinin aşamaları şunlardır:

  1. Üye olmak isteyen kişinin K-3 yetki belgesi ve matbu bir üyelik formu veya yazılı dilekçe ile derneğe üye olmak istediğine dair müracaatı.
  2. Kişinin yazılı üyelik başvurusunun derneğin evrak kayıt defterine (gelen evraka) kaydedilmesi.
  3. Yönetim kurulunca karar defterine karar alınarak kişinin üyelik başvurusunun kabulü veya reddi yönünde karar alınması.
  4. Üyelik başvurusunun kabulü halinde, firmanın ünvanı vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri ile birlikte üye kayıt defterine kaydedilmesi. (Üyeliğe giriş tarihi kısmına, yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı yazılmalıdır. Ayrıca üyeliğe kabul edilenlerin "üyelik başvuru evraklarının", ilerde doğabilecek bir uyuşmazlığa karşı bir klasörde muhafaza edilmesi gerekmektedir).
  5. Firmanın üyeliğinin kabul veya reddedildiğine dair sonucun yazılı olarak bildirilmesi. Gönderilen sonuç yazısının, derneğin evrak defterine (giden evraka) kaydedilmesi.

Dernek Üyeliğine İlişkin Önemli Hususlar:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren veya erdirilenlere ilişkin gerekli bilgiler, üye kayıt defterindeki ilgili üye sayfalarına gerekçesiyle birlikte belirgin şekilde işlenmelidir.

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkan üye, varsa derneğe üye bulunduğu döneme ilişkin aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.

Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.